19 marca 2017

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2017 ROKU



Oto najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2017 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2016 rok. Tym razem niewiele się zmieniło, więc sami zauważycie, że ulgi są bardzo podobne do ulg zeszłorocznych, choć w niektórych przypadkach zmieniły się dopuszczalne kwoty maksymalne.
Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).

ODLICZENIA (oneri deducibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.

WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
 • składki obowiązkowe
 • składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne
 • składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
 • składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
 • składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
 • składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty
Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
 • wizyty u lekarza
 • zakup lekarstw
 • wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową
Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017)
20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!


ULGI (spese detraibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.

WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie zachować kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu uzyskiwanego z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
 • Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
 • Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
 • Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
 • Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza prowincją, w której są zameldowani: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać)
 • Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
 • Osoby wynajmujące mieszkania socjalne (case popolari): 900 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 450 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro. W przypadku polis na życie mających na celu ochronę osób z orzeczonym wysokim stopniem niepełnosprawności (disabilità grave) kwota ta została podniesiona do 750 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury.
Koszty pogrzebu
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1550 euro. Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa lub jego brak.
Koszty żłobka (asilo nido)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 546 euro na każde dziecko.
Koszty remontów i wyposażenia mieszkania
 • Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie sprzętu i mebli kupionego z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
 • Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
 • Pary w wieku poniżej 35 lat (wystarczy, że jedno z Was nie przekracza ustalonej granicy wieku), mieszkające razem od co najmniej 3 lat, które w latach 2015-2016 dokonały zakupu nieruchomości będącej ich głównym miejscem zamieszkania, mogą odliczyć 50% kosztów zakup sprzętu i mebli, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 16000 euro
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro

Ulga 20% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro w przypadku darowizn na rzecz organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu
Darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych (School Bonus)
Ulga 65% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro zwrot zostaje dokonany w trzech ratach rocznych



14 października 2016

ZWIĄZKI PARTNERSKIE OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI – UNIONI CIVILI


O ile państwo włoskie postanowiło nie zrównywać związków homoseksualnych z tradycyjnym małżeństwem, o tyle dało w końcu parom tym prawa, o których jeszcze niedawno nie mogły one nawet marzyć. W kraju, w którym wpływ Watykanu i kościoła katolickiego na politykę jest ogromny, jest to niemałe osiągnięcie, tym bardziej, że poprzednie projekty ustaw regularnie lądowały w śmietniku.

Czym jest unione civile?

Unione civile to związek dwóch pełnoletnich osób tej samej płci, w odróżnieniu od tzw. convivenza di fatto, dotyczącej wszystkich par bez wyjątku. Pomiędzy tymi dwoma rodzajami związków istnieją spore różnice, gdyż pary hetero mogą się przecież pobrać, natomiast osoby homoseksualne do tej pory pozbawione były jakiejkolwiek możliwości sformalizowania swojego związku.

Związek nie może zostać zawarty, jeśli:
 • jedno z Was pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim (unione civile)
 • jedno z Was zostało uznane za niepoczytalne
 • jesteście ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni
 • jedno z Was zostało skazane za zabójstwo lub próbę zabójstwa partnera lub małżonka drugiej strony 
Procedura zawarcia związku

Ceremonia zawarcia tego typu związku partnerskiego jest bardzo podobna do ceremonii zawarcia ślubu cywilnego, gdyż odbywa się przed urzędnikiem stanu cywilnego w obecności dwóch świadków, a akt zostaje wpisany do rejestru stanu cywilnego. Trochę zmienia się treść przysięgi, gdyż w przeciwieństwie do przysięgi małżeńskiej, nie wspomina się o obowiązku wierności i współpracy, ograniczając obowiązki partnerskie do obowiązku wspólnego zamieszkania i wzajemnego wsparcia materialnego oraz moralnego.

UWAGA! W przypadku obcokrajowców konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku za granicą, podobnie jak w przypadku ślubu!

A teraz niespodzianka – jak wiecie (a jeśli nie wiecie, to polecam ten artykuł), we Włoszech nie ma możliwości zmiany nazwiska po ślubie i każde z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku. Otóż w przypadku związków homoseksualnych, nie wiadomo w sumie, dlaczego, ustawodawca postanowił dać parom prawo wyboru i świeżo upieczeni „związkowcy” mogą zdecydować, jakie nazwisko będzie nosiła nowo utworzona rodzina, na podobnych zasadach, jakie obowiązują w Polsce. Jak się pewnie domyślacie, nie wpłynęło to w żaden sposób na przepisy dotyczące małżeństw, co budzi mój wewnętrzny sprzeciw, który jednak nikogo nie obchodzi. :-P

Jakie prawa uzyskują pary homoseksualne?

Oto najważniejsze zmiany, jakie wprowadza w życie par homoseksualnych nowa ustawa:
 • w momencie zawarcia związku para wybiera reżim majątkowy, który będzie obowiązywał w okresie jego trwania
 • w kwestiach spadkowych partner zostaje zrównany w małżonkiem – szczegółowe informacje na temat dziedziczenia znajdziecie tutaj
 • w przypadku śmierci partnera, na którego nazwisko podpisana jest umowa najmu macie prawo wstąpić w tę umowę
 • w przypadku śmierci jednego z Was, partner ma prawo otrzymać od Waszego pracodawcy odłożoną przez Was odprawę TFR oraz tzw. indennità di mancato preavviso, czyli coś w rodzaju zadośćuczynienia za niedotrzymanie okresu wypowiedzenia
 • przysługuje Wam urlop małżeński, zgodnie z kontraktem zbiorowym Waszej branży
 • pracodawca nie może zwolnić kobiety przez rok od momentu zawarcia związku partnerskiegowyjątek stanowią tu opiekunki i pomoce domowe 
 • macie prawo do korzystania z urlopu ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym partnerem, żałobę czy szczególne wypadki
 • możecie zostać ustanowieni pełnomocnikami prawnymi (amministratore di sostegno) partnera w przypadku, gdy jest on niezdolny do samodzielnego zadbania o swoje interesy (np. ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę, uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, a także odbywanie kary więzienia)
 • macie prawo wystąpić o ubezwłasnowolnienie partnera
 • jeśli partner stanowi zagrożenie dla Waszej nietykalności cielesnej, możecie wystąpić o wydanie nakazu ochrony (ordine di protezione)
 • macie prawo do uzyskania informacji na temat stanu zdrowia partnera i do podejmowania decyzji z nim związanych
 • w przypadku ustania związku, macie prawo do alimentów
Ustanie związku partnerskiego

Związek partnerski zostaje rozwiązany w przypadku:
 • śmierci jednego z Was
 • zmiany płci przez jedno z Was (trudno wtedy mówić o związku homoseksualnym)
 • oświadczenia woli złożonego przed urzędnikiem stanu cywilnego (wystarczy, że złoży je jedno z Was) – po trzech miesiącach możecie złożyć wniosek o rozwód na podobnych zasadach, jakie obowiązują pary małżeńskie --> KLIK
 W przypadku związków partnerskich nie istnieje obowiązek separacji, można od razu przejść do procedury rozwodowej.

23 czerwca 2016

ZWIĄZKI PARTNERSKIE WE WŁOSZECH – CONVIVENZA DI FATTO


Tam-ta-dam, Włochy w końcu zalegalizowały związki partnerskie, więc ten artykuł możecie uznać za nieaktualny. Po latach nieśmiałych prób przepchnięcia różnych form takich związków i związanych z tym protestów, tym razem się udało i na mocy ustawy nr 76 z 20 maja 2016 r. pary żyjące ze sobą bez ślubu zostały uznane prawnie.

Nowe przepisy rozróżniają dwa rodzaje związków:
 • convivenza di fatto – dotyczący zarówno osób o orientacji hetero-, jak i homoseksualnej
 • unione civile – związek osób tej samej płci
W dzisiejszym artykule zajmę się pierwszym rodzajem związków, a więc związkami partnerskimi obu płci.

Czym są convivenze di fatto?

Zgodnie z nową ustawą, convivenza di fatto to związek dwóch dorosłych osób, pomiędzy którymi istnieje stabilna więź uczuciowa, utrzymujących się nawzajem i otaczających się wzajemnie opieką. Nie ma tutaj znaczenia płeć, więc tego typu związek może zostać zawarty zarówno przez pary heteroseksualne, jak i gejowskie.

Rejestracja związku

Ponieważ włoskie prawo przewiduje obowiązek meldunkowy, rząd przyjął, że wystarczy być zameldowanym pod tym samym adresem i złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie gminy. Zostaniecie wówczas wpisani do tej samej karty meldunkowej, a na wszystkich zaświadczeniach wydawanych przez gminę będziecie figurować jako członkowie jednej rodziny.

Oczywiście całkiem możliwe, jak to we Włoszech bywa, że każdy urząd będzie miał osobny druk do wypełnienia i osobne procedury, więc po szczegóły odsyłam Was do źródła.

Aby złożyć oświadczenie i uzyskać oficjalnie status pary, musicie:
 • być pełnoletni
 • być stanu wolnego – nie możecie pozostawać w związku małżeńskim (w tym za granicą) ani w innego rodzaju związku partnerskim uznanym prawnie
 • nie możecie być ze sobą spokrewnieni

Brak meldunku nie przekreśla automatycznie Waszych szans na uznanie związku, jednak udowodnienie jego istnienia będzie na pewno bardziej skomplikowane, bo potrzebni mogą być np. świadkowie czy różnego rodzaju dokumenty wykazujące, że rzeczywiście jesteście parą.


Jakie prawa uzyskujecie?

Dzięki nowym przepisom, wiele praw przysługującym do tej pory jedynie małżeństwom zostało rozszerzonych również na osoby będące w związku partnerskim, np.:
 • prawo do odwiedzin partnera przebywającego w więzieniu na takich samych zasadach jak w przypadku małżonka
 • podczas pobytu partnera w szpitalu, prawo do odwiedzin, opieki i dostępu do informacji o stanie jego zdrowia
 • możliwość wskazania partnera jako osoby, która może podjąć decyzję o Waszym leczeniu (jeśli choroba nie pozwala Wam na samodzielne decydowanie) oraz o kwestiach pośmiertnych, takich jak oddanie organów czy sposób pochówku
 • w przypadku śmierci partnera będącego właścicielem mieszkania, w którym jesteście zameldowani, zachowujecie prawo zamieszkiwania go przez dwa lata (trzy lata w przypadku posiadania nieletnich lub niepełnosprawnych dzieci) lub przez okres równy okresowi trwania związku, nie dłużej jednak niż przez pięć lat – prawo to tracicie w przypadku wyprowadzki oraz w momencie zawarcia związku małżeńskiego lub nowego związku partnerskiego
 • prawo do wstąpienia w najem mieszkania w przypadku wyprowadzki lub śmierci partnera, który zawarł umowę najmu
 • związek liczy się w przypadku ubiegania się o mieszkanie komunalne (casa popolare)
 • prawo do odszkodowania w przypadku śmierci partnera w wyniku przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez osobę trzecią

Umowa współżycia (contratto di convivenza)

Spokojnie, nie chodzi tutaj o podpisywanie umowy regulującej sprawy łóżkowe. ;) Prawo pozwala Wam na spisanie umowy, w której możecie ustalić zasady obowiązujące Was m. in. w kwestiach majątkowych. Nie możecie jednak nabazgrać jej po prostu na kartce i podpisać – przepisy wprowadzają pewne reguły, których musicie się trzymać:
 • umowa musi mieć formę pisemną
 • musi być spisana w obecności prawnika lub notariusza
 • w ciągu 10 dni notariusz musi ją przesłać do urzędu gminy, w której jesteście zameldowani – jak widzicie, tutaj zameldowanie pod tym samym adresem będzie konieczne
W umowie możecie zapisać na przykład wybrany przez Was reżim majątkowy, wskazać wspólny adres zameldowania, zapisać zasady rozliczania wspólnych wydatków czy utrzymywania partnera w przypadku utraty przez niego pracy. W każdej chwili możecie dokonać zmian w umowie, korzystając z usług notariusza bądź prawnika.

Umowa współżycia może zostać rozwiązana zarówno za obopólną zgodą, jak i przez jedno z Was, przy czym konieczne jest wówczas poinformowanie o tym partnera za pośrednictwem prawnika bądź notariusza, który zajmuje się sprawą.

Oczywiście umowa przestaje automatycznie obowiązywać wraz z ustaniem związku.

Ustanie związku

Związek partnerski zostaje rozwiązany, jeżeli:
 • jedno z Was wymelduje się (lub zostanie wymeldowane po wyprowadzce) ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania
 • złożycie w urzędzie gminy wniosek o jego rozwiązanie – możecie zrobić to wspólnie lub jednostronnie (wówczas urząd poinformuje o tym fakcie drugą osobę)
 • jedno z Was zawsze związek małżeński lub partnerski
 • jedno z Was umrze


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...